Terms of Delivery

Salgs- og Leveringsbetingelser.


1.       Anvendelse
1.1     Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der gælder for aftaler om Drop Aps. Salg og levering af serviceydelse til erhvervskunder, indenfor følgende forretningsområder.
1.2     Mandskabsudlejning.
1.3     Projektledelse.
1.4     Installation og vedligeholdelse.
1.5     Salg af varer.
1.6     Udlejning af udstyr.
 
2.       Aftalegrundlag
2.1     Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og/eller ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.2     Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
2.3     Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3.      Serviceydelser
3.1     Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.
3.2     Løfteoperation. Hvis selve løfteoperationen planlægges og udføres af andre leverandører, udføres dublering af hejseredskaber kun i det omfang der eksplicit er blevet anmodet om denne ydelse.
3.3     Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.  

4.       Tilladelser fra myndigheder
4.1     Ansøgninger og anmeldelser til myndigheder. Med mindre der specifikt er blevet anmodet om assistance, f.eks. i form af fuldmagt til at indsende ansøgning eller anmeldelse på arrangørs eller bygningsejers vegne, forudsætter og antages det at kunden har indhentet alle nødvendige tilladelser.          
Drop aps kan aldrig hæfte for tab eller indirekte tab, herunder avancetab, som er opstået i forbindelse med manglende tilladelser.  

5.       Pris og betaling
5.1     Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
5.2     Kørsel & parkering vil efter nærmere aftale med kunden, blive faktureret til de satser, der til enhver tid er fastsæt af skattestyrelsen.  
5.3     Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris.
5.4     Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Ved ordrer under DKK 2.000,00 pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 100,00 og for elektronisk fakturering via EAN systemet pålægges et gebyr på DKK 100,-.

6.       Udsættelse, aflysning eller afbestilling
6.1     Tidsfrist for udsættelse, aflysning eller afbestilling er variabel. Årsager til fastsættelse af frister kan være: Flere store shows på samme tid, ønske om navngivende personer på en given produktion, turne af længere varighed eller lign. Medmindre andet er aftalt gælder følgende frister.
·         Ved afbestilling senere end 30 dage før 1. leje- eller produktionsdag debiteres 30% af det samlede beløb.
·         Ved afbestilling senere end 7 dage for 1. leje- eller produktionsdag debiteres 75% af det samlede beløb.
 ·         Ved afbestilling senere end 2 dage for 1. leje- eller produktionsdag debiteres 100% af det samlede beløb.
 ·         En sådan afbestilling skal ske skriftligt.
6.2     Aftalen er indgået med parternes gensidige kendskab til Covid-19 situationen, og de restriktioner, som Covid-19 situationen på aftaletidspunktet medfører og vil medfører. Begge parter vil imidlertid se positivt og løsningsorienteret på fremtiden og planlægger og regulerer derfor det aftalte engagement ud fra en fælles forståelse af og forventning om, at det aftalte engagement på afviklingstidspunktet kan afvikles under vilkår og restriktioner, som er gældende på aftaletidspunktet. Såfremt der på det aftalte afviklingstidspunkt af statslige eller lokale myndigheder måtte være fastsat Covid-19 restriktioner i form af f.eks. forsamlingsforbud, kapacitetsbegrænsninger, grænselukninger eller lignende, der umuliggør gennemførelse af engagement i det forudsatte eller et økonomisk hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt format, skal parterne afdække muligheden for indgåelse af en aftale om en alternativ afvikling. Kan der ikke opnås enighed herom og engagementet følgeligt aflyses af arrangøren, kan parterne ikke gøre krav på honorering/tabsgodtgørelse gældende overfor hinanden, udover hvad arrangøren måtte kunne opnå kompenseret via gældende kompensationsordninger, som arrangøren forpligter sig til i videst muligt omfang at søge om. I tilfælde af aflysning af engagementet, og hvis arrangøren har mulighed for at søge en kompensationsordning med baggrund i aflysning, er aftaleparten i forbindelse med sin opgørelse af sit krav pligtig at foretage tabsbegrænsning i overensstemmelse med sædvanlige erstatningsretslige principper, og i øvrigt som forudsat i den til enhver gældende kompensationsordning.
6.3     Opsigelse af aftale på baggrund af Force Majeure følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld; Arbejdskonflikter, sundhedskriser, pandemier, epidemier eller lignende. Sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, samt enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over. Ovennævnte omstændigheder, der var indtruffet inden kontraktens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på kontraktens opfyldelse ikke kunne forudses på daværende tidspunkt. Det påhviler partener uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, såfremt én eller flere af ovennævnte omstændigheder indtræffer.  

7.       Behandling af personhenførbare oplysninger
7.1     Dataansvarlig. Den dataansvarlige er Drop aps.
7.2     Lovgrundlag for databehandling. Lovegrundlaget er GDPR artikel 6, stk. 1, litra e: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
7.3     Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og i forbindelse med aflæggelse af regnskab i det omfang det er krævet.
7.4     Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
7.5     Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.  
7.6     Kontakt. Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Drop Aps.

8.       Gældende lov og værneting
8.1     Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.    

9.       Forsikring
9.1     Det udlejede mandskab er forsikret efter gældende lovgivning i forhold til arbejdsskade og ansvar.
9.2     Det lejede udstyr er ikke forsikret af Drop Aps i leje perioden. Udstyret skal være forsikret af lejer. Ved indblanding af Drop Aps i forsikringssager for lejer, kan administrationsomkostninger forekomme og vil blive faktureret på verserende sag.
9.3     Der gøres opmærksom på at det personale som stilles til rådighed for Virksomheden af kunden skal være forsikret efter gældende lovgivning. Med mindre det er særskilt aftalt, at Drop Aps skal forsikre dette personale, forudsættes det at personalet er forsikret af kunden. Dette gælder uanset hvem der har instruktionsretten.
9.4     Lifte og andre køretøjer der er stillet til rådighed af kunden, vil være underlagt køretøjets egen forsikring.

10.      Ejendomsforbehold
10.1     Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælgeren, indtil alle ydelser, inkl. morarenter er betalt. Hvis flere effekter er solgt på samme aftale, er ejendomsforbeholdet gældende, indtil købesummen for samtlige effekter er betalt.

11.       Kreditering
11.1     I forbindelse med TV- shows, film, teater eller lign. skal Drop Aps krediteres på rulletekst, i program eller tilsvarende med teksten: Rigging  -  Drop Aps.